De Vereniging Metalen, afgekort VeMet, is in 1994 ontstaan uit de in 1932 opgerichte Sectie Metalen van de Bond voor Materialenkennis. De relatie tussen de BvM en de VeMet is zeer hecht.

De doelstelling van de VeMet is het vergroten van kennis en belangstelling voor metalen in het algemeen. De vereniging organiseert hiertoe regelmatig, ook in samenwerking met andere organisaties, thema- en studiedagen, bedrijfsbezoeken, korte cursussen en workshops. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Metalen met hun specifieke eigenschappen en de metaalkundige achtergronden;
  • De bewerkings- en verwerkingseigenschappen van metalen, de ontwikkelingen daarin en de metaalkundige achtergronden;
  • Karakterisering van metalen en de karakteriseringtechnieken;
  • Toepassing, gebruik en levensduur van metalen (producten).

Om deze doelstellingen mede te verwezenlijken publiceren de werkgroepen van de VeMet indien mogelijk de presentaties op het Kennisplein van de websites van www.vemet.nl en www.materialenkennis.nl.

De vereniging heeft een gezonde financiële basis, die ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. De vereniging tracht in de onderwerpkeuze van de bijeenkomsten zich te onderscheiden van andere (commerciële) organisaties. De rode draad in de themabijeenkomsten van de laatste jaren is materiaalkarakterisering en materiaalgedrag geweest, met name in relatie tot de functionaliteit die van materialen wordt verwacht. Gezien de belangstelling zal dit onderwerp ook in de toekomst vaak op de agenda staan. Daarnaast tracht het bestuur in de onderwerpkeuze andere rode draden te ontwikkelen, onder andere cursusachtige bijeenkomsten en workshops (fractografie, corrosie).

De vereniging wil bijdragen aan de onderlinge contacten tussen de leden door na afloop van de bijeenkomst tegen minimale kosten (= gratis) de gelegenheid te bieden na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Algemene activiteiten
Sinds 2007 is veel aandacht besteed aan het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten van de verschillende contactgroepen binnen en buiten de VeMet. De kruisbestuiving tussen de verschillende gezindten blijkt een grote meerwaarde te hebben. Inzichten in materialen in het algemeen en metalen in het bijzonder worden zo verbreed en vernieuwd. De VeMet gaat dan ook door met deze aanpak.

Andere activiteiten van de VeMet richten zich op kennis overdracht en verspreiding zoals het beschikbaar stellen van publicaties van verschillende VeMet-secties op de website:
• Van de Contactgroep Fractografie staan inmiddels publicaties over schadeonderzoek en breukvlakkenmerken op de VeMet-website www.vemet.nl onder Kennisplein bij ‘Schadeonderzoek’.
• Van de werkgroepsolderen staan rapporten van de onderzoeken die sinds 1980 zijn uitgevoerd onder ‘HT Vacuümsolderen’.
Vooralsnog zijn deze publicaties vrij te downloaden.

Toekomst en nieuwe activiteiten
• Beschikbaar stellen van een beurs voor metaalkundestudenten voor bijvoorbeeld een buitenlandse stage.
• Financieel ondersteunen van metaalkunde-gerelateerde activiteiten die het verspreiden van metaalkundige kennis willen bevorderen.
• Intensief overleg met Hogeschool Utrecht, CvNT over post-HBO-opleiding Materiaalkunde.

Actueel

Mededelingen

Agenda